Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na wolne stanowisko pracy referenta w Wydziale Inwestycji i Eksploatacji Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

BURMISTRZ  GŁUCHOŁAZ
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
 referenta
w Wydziale Inwestycji i Eksploatacji Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

 1. Wymagania  niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe,
 3. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 4. biegła obsługa programów komputerowych, w tym pakiet Office (Word, Exel),
 5. prawo jazdy kat. B.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku pracy a w szczególności ustawy: prawo budowlane, drogi publiczne, o gospodarce nieruchomościami, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kodeks postępowania administracyjnego, Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
 2. preferowane będzie wykształcenie w następujących kierunkach – budownictwo, architektura, drogownictwo, geodezja i kartografia, inżynieria środowiska, elektryczne
 3. umiejętność analizy projektów budowalnych , w tym czytania map sytuacyjno – wysokościowych i ewidencyjnych, kosztorysów, itp
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zakresu obowiązków referenta w Wydziale Inwestycji i Eksploatacji Urzędu Miejskiego w Głuchołazach należeć będzie w szczególności realizacja zadań z zakresu Wydziału określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, dostępnym do wglądu na stronie (www.bip.glucholazy.pl).

 1. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie
 4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 6. oświadczenie o niekaralności sądowej za przestępstwa popełnione umyślnie,
 7. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 8. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (załącznik do pobrania na stronie www. bip.glucholazy.pl – Nabory i konkursy na wolne stanowiska).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych przekroczył 6 %.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Nabór na stanowisko referenta w Wydziale Inwestycji i Eksploatacji ” w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Głuchołazach, Rynek 15 p. 11 (sekretariat) w terminie do dnia 16 lipca 2019 r. godz. 12:00. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.glucholazy.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, Rynek 15.

 

 

Z up. Burmistrza Głuchołaz

Zastępca Burmistrza Głuchołaz
mgr inż. Roman Sambor

 

PDFLista kandydatów.pdf
PDFWyniki naboru.pdf
 

Wersja XML