Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opracowanie projektu zagospodarowania ternu dla witaczy zlokalizowanych przy drogach dojazdowych do miasta Głuchołazy

IE.7011.49.2019.SA.3

                                                    

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na:

Opracowanie projektu zagospodarowania ternu dla witaczy zlokalizowanych przy drogach dojazdowych do miasta Głuchołazy

 

Lokalizacja realizacji zadania:

Teren miasta i gminy Głuchołazy

 

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest zapytanie ofertowe na realizację usługi polegającej na opracowaniu projektu zagospodarowania ternu  w czterech lokalizacjach – wskazanych przez Zamawiającego w ramach realizacji zadania:
„Witacze miasta Orderu Uśmiechu”.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie projektu zagospodarowania terenu w czterech lokalizacjach
– wskazanych przez Zamawiającego.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1. Pozyskanie mapy zasadniczej dla czterech lokalizacji  w skali 1:500 (4 szt. dla czterech lokalizacji).

2. Sporządzenie projektów zagospodarowania na mapach zasadniczych.

3. Sporządzenie opisu do projektu zagospodarowania terenu.

4. Projekt będzie stanowił załącznik do zgłoszenia organowi administracji architektoniczno – budowlanej budowa witacza przy drodze publicznej.

5. Wykonawca zobowiązany zostanie do uzyskania wszelkich niezębnych uzgodnień koniecznych do uzyskania w zakresie objętym zadaniem.

6. Ogólne dane techniczne witacza – przekazane przez Zamawiającego:

- wysokość witaczy w przedziale od 3,5 m do 4,2 m,

- konstrukcja z profili stalowych,

- poszycie z blachy powlekanej lub tworzywa stycznego, np. dibodn lub laminat poliestrowo – szklany lub kompozyt,

- fundament żelbetowy (szer. 60 cm, dł. 130 cm, gł. 100 cm).

 

Uwagi:

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z należytą starannością.

2. Przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić wszystkie  obowiązujące w tym zakresie przepisy i normy prawne niezbędne do ustawienia witacza przy drodze publicznej.

3. Zakres, treść i forma projektu zagospodarowania terenu musi w szczególności zapewnić możliwość:

- przystąpienia do wykonania robót budowlanych (montaż witaczy), czyli organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji w terminie 21 dni od daty doręczenia zgłoszenia,

- uzyskanie zaświadczenia organu administracji architektoniczno – budowlanej z urzędu o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przed upływem terminu 21 dni i przystąpienia do wykonania robót budowlanych (montaż witaczy).

4. Wykonawca zobowiązany zostanie do uzupełnia zgłoszenia jeżeli organ administracji architektoniczno – budowlanej nałoży  na zgaszającego w drodze postanowienie konieczności uzupełnienia zgłoszenia.

5. Projekt samego witacza – konstrukcja i opracowanie graficzne wykona firma zewnętrzna.

6. Zamawiający udostępni Wykonawcy szczegółowe dane techniczne witacza.

7. W przypadku braku możliwości lokalizacji witacza we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, zostanie ustalona nowa lokalizacja przy współudziale projektanta w obrębie pierwotnego założenia.

 

Wykonawca usługi zobowiązany jest uwzględnić w kosztach między innymi:

1. Materiały niezbędne do realizacji zamówienia, min. mapy zasadnicze.

2. Inne koszty, które pojawią się w trakcie realizacji zamówienia.

 

Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawcy o przedstawienie oferty cenowej na realizację w/w usługi.

 

Warunki postępowania:

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto – 100%.

Warunki gwarancji: 12 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego.

 1. Pożądany termin realizacji zamówienia: 25.10.2019 r.
 2. Istotne warunki  umowy lub wzór umowy:

1) wynagrodzenie ryczałtowe,

2) płatność jednorazowa po wykonaniu przedmiotu zamówienia płatne do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

 1. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Wykluczenie Oferenta będzie jednoznaczne z odrzuceniem złożonej przez niego oferty.

 

Ofertę Wykonawca może złożyć:

1) w formie pisemnej na adres: Gmina Głuchołazy, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy

lub

2) w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: inw@glucholazy.pl

 

Oferta musi być podpisana i złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny za realizację całości przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 20 września 2019 r.

Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1.

 

Oferent musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku ze składaną ofertą j/w:

1) Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o sposobie przetwarzania danych przez Burmistrza Głuchołaz z siedzibą w Głuchołazach ul. Rynek nr 15.

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z zapytaniem ofertowym jw. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Głuchołaz z siedzibą 48-340 Głuchołazy, ul. Rynek nr 15.

 

Uwaga!

Niniejsze postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

PDFwzór formularza ofertowego - zalacznik nr 1.pdf
 

Osoba do kontaktu: Agata Suchińska  tel. 77 40 92 110

Wersja XML