Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont boiska Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Głuchołazach przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 9 II

Zapytanie ofertowe

dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia na:
Remont boiska Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Głuchołazach 
przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 9 II”

 

Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na realizacje w/w roboty,  Zakres zadania obejmuje wykonania remontu boiska w PSP nr 1 w Głuchołazach.

 

Warunki postępowania:

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

cena 100%

                                                                                        

 1. Warunki gwarancji:

Okres gwarancji-12 miesiące liczony od daty spisania protokołu zdawczo - odbiorczego.

 

 1. Pożądany termin realizacji zamówienia: 29.11.2019r.

 

 1. Zakres robót:

4.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Na miejscu planowanej inwestycji istnieje obecnie boisko o nawierzchni asfaltowej o wymiarach ok. 34,3m x 26,8 m. Teren posiada nierówności, pęknięcia i ubytki powstałe w trakcie eksploatacji i spowodowane wiekiem nawierzchni. Krawężniki wokół boiska są również częściowo uszkodzone i zużyte. Boisko nie posiada systemu odwadniania, a wody opadowe spływają z boiska poprzez przerwy między krawężnikami oraz wnikają do gruntu poprzez spękania nawierzchni. Teren jest ogrodzony murem i bramami wjazdowymi.

W celu wykonania robót budowlanych należy:

a)    dokonać rozbiórki istniejącej nawierzchni asfaltowej i rozbiórki kostki brukowej z wywozem destruktu,

b)    wymienić obrzeża, ułożyć warstwę filtracyjną w celu przygotowania pod wysypanie i rozplantowania ziemi na całej powierzchni ziemi,

c)    rozłożenie siatki na całej powierzchni ziemi oraz wysypanie i rozplantowanie ziemi na całej powierzchni,

d)    zasianie trawy o podwyższonej intensywności na użytkowanie,

e)    skucie nawierzchni betonowej przy schodach i budynku szkoły z wywiezienie gruzu, wykonanie/ uzupełnienie podbudowy, ułożenie kostki brukowej typu polbruk.

 

I ETAP

Zakres robót objętych inwestycją obejmuje w szczególności:

 

II ETAP

Zakres robót objętych inwestycją obejmuje w szczególności:

 

III ETAP

Zakres robót objętych inwestycją obejmuje w szczególności:

 

IV ETAP

Zakres robót objętych inwestycją obejmuje w szczególności:

 

V ETAP

Zakres robót objętych inwestycją obejmuje w szczególności:

 

Uwaga

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Wizja lokalna winna być wykonana na koszt własny Wykonawcy.

 

 1. Istotne warunki  umowy lub wzór umowy** Płatność jednorazowa po zakończeniu zadania. Koszty dodatkowe po stronie wykonawcy: ubezpieczenie i zabezpieczenie terenu budowy, dostarczenie atestów na wbudowane materiały po stronie wykonawcy,

         (określić istotne zapisy przyszłej umowy dotyczące realizacji zamówienia : terminy płatności, kary umowne za nienależyte           wykonanie bądź odstąpienie od umowy itp.)

                  ** wpisać jeżeli dotyczy lub załączyć wzór umowy

 

 1. Ofertę Wykonawca może złożyć:

 

Oferta musi być złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny ryczałtowej za każdy etap brutto, wyceniając poszczególne etapy prac w terminie do dnia 30.09.2019r., do godziny 1000

 

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

1.   Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o sposobie przetwarzania danych przez Burmistrza Głuchołaz z siedzibą w Głuchołazach ul. Rynek 15.

2.   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie telefonu i adresu e-mail przez Burmistrza Głuchołaz z siedzibą w Głuchołazach ul. Rynek 15 w zakresie postępowania na zadanie pn.Remont boiska Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Głuchołazach przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 9 II”

PNGMapa 1.png
ODTOferta_remont boiska PSP nr 1.odt
PNGRzut 1.png
PDFRzut 2.pdf
 

Sprawę prowadzi: Angelika Drużbańska

tel. 77 40 92 113

Wersja XML