Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia na: Kontrolę okresową 5 letnią obiektów budowlanych (placów zabaw i siłowni zewnętrznych) znajdujących się na terenie miasta i gminy Głuchołazy wraz z założeniem trzynastu książek obiektu budowlanego

Głuchołazy, dnia 25.10.2019 r.

IE.7021.183.2019.SA

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na:

 

Kontrolę okresową 5 letnią obiektów budowlanych (placów zabaw i siłowni zewnętrznych)

znajdujących się na terenie miasta i gminy Głuchołazy

wraz z założeniem trzynastu książek obiektu budowlanego dla tych obiektów.

 

 

Lokalizacja realizacji zadania:

Place zabaw na ternie miasta Głuchołazy: ul. Tylna, ul. Parkowa, ul. Paderewskiego, ul. Koszyka.

Place zabaw na terenach wiejskich: Wilamowice, Sławniowice, Sucha Kamienica, Rudawa, Polski Świętów, Nowy Świętów, Burgrabice, Pokrzywna.

 

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest zapytanie ofertowe na realizację usługi polegającej na kontroli okresowej 5 letniej obiektów budowlanych polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania placów zabaw i siłowni zewnętrznych znajdujący się na terenie miasta i gminy Głuchołazy.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Kontrola okresowa 5-letnia ma na celu szczegółowe zbadanie stanu technicznego wszystkich elementów znajdujących się w obrębie placu zabaw stanowiących jego wyposażenie, w tym, oprócz urządzeń zabawowych i urządzeń do ćwiczeń również ławek, koszy na śmiecie, ogrodzeń itp. Prawidłowe przeprowadzenie tego typu przeglądów ma istotny wpływ na bezpieczeństwo oraz trwałość placu zabaw. Dla wskazanych w zapytaniu obiektów budowlanych należy założyć książki obiektu budowlanego (na podstawie Ustawy Prawo Budowlane art. 64).

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Obiekty budowlane na terenie miasta Głuchołazy

1) Plac zabaw przy ul. Tylnej wyposażony w:

- zestaw sprawnościowy - 1 szt,

- bujak sprężynowy - 1 szt,

- karuzela – 1szt,

- piaskownica – 1 szt,

- ławki – 4 szt,

- kosz na śmieci - 2 szt,

- regulamin – 1 szt,

- nawierzchnia bezpieczna – piasek.

2) Plac zabaw przy ul. Parkowej wyposażony w:

- zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią – 1 szt,

- huśtawka równoważna – 1 szt,

- huśtawka pojedyncza – 1 szt,

- regulamin – 1 szt,

- nawierzchnia bezpieczna – piasek.

3) Plac zabaw przy ul. Paderewskiego wyposażony w:

- zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią – 1 szt;

- huśtawka równoważna – 1 szt,

- huśtawka podwójna (deseczki) – 1 szt,

- huśtawka podwójna (pampersy) – 1 szt,

- bujak sprężynowy – 1 szt,

- karuzela – 1 szt,

- piaskownica – 1 szt,

- linearium – 1 szt,

- piaskownica – 1 szt,

- ławki – 2 szt,

- kosz na śmieci – 2 szt,

- regulamin – 1 szt,

- nawierzchnia bezpieczna – piasek.

4) Ścieżka zdrowia przy ul. Paderewskiego wyposażona w:

- drabinka skośna – 1 szt

- drążki do wymyków – 1 szt,

- równoważnia zygzak – 1 szt,

- równoważnia równoległa – 1 szt,

- słupki slalom – 1 szt,

- poręcze – 1 szt,

- regulamin – 1 szt,

- ławka – 2 szt,

- kosz – 2 szt,

- nawierzchnia bezpieczna – brak.

5) Plac zabaw przy ul. Koszyka wyposażony w:

- zestaw zabawowy ze zjeżdżalnia – 1 szt,

- bujak sprężynowy – 1 szt,

- huśtawka pojedyncza – 1 szt,

- huśtawka podwójna – 1 szt,

- piaskownica – 1 szt,

- ławki – 2 szt,

- kosz na śmieci – 1 szt,

- regulamin – 1 szt,

- nawierzchnia bezpieczna – piasek.

Obiekty budowlane na terenach wielskich gminy Głuchołazy:

1) Plac zabaw w Wilamowicach wyposażony w:

- zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią – 1 szt.

- huśtawka podwójna – 1 szt.

- huśtawka równoważna – 1 szt.

- stół do tenisa stołowego – 1 szt.

- stojak na rowery – 1 szt.

- ławki – 2 szt.

- kosz na śmieci – 2 szt.

- regulamin – 1 szt.

- nawierzchnia bezpieczna – bark.

2) Plac zabaw w Sławniowicach wyposażony w:

- zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią – 1 szt.

- huśtawka podwójna – 1 szt.

- huśtawka równoważna – 2 szt.

- bujak sprężynowy – 1 szt.

- karuzela – 1 szt.

- ławka – 2 szt.

- regulamin – 1 szt.

- nawierzchnia bezpieczna – brak.

3) Plac zabaw w Suchej Kamienicy wyposażony w:

- zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią – 1 szt.

- huśtawka równoważna – 2 szt.

- bujak sprężynowy – 1 szt.

- huśtawka podwójna – 1 szt.

- regulamin – 1 szt.

- nawierzchnia bezpieczna – bark.

4) Plac zabaw w Rudawie wyposażony w:

- zestaw sprawnościowo – zabawowy – 1 szt.

- huśtawka podwójna – 1 szt.

- siatkówka plażowa – 1 szt.

- koszykówka uliczna – 1 szt.

- ławki – 2 szt.

- kosze na śmieci – 1 szt.

- regulamin – 1 szt.

- nawierzchnia bezpieczna – brak.

5) Plac zabaw w Polskim Świętowie wyposażony w:

- zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią – 1 szt.

- bujak sprężynowy – 1 szt.

- huśtawka podwójna – 1 szt.

- regulamin – 1 szt.

- nawierzchnia bezpieczna – brak.

6) Plac zabaw w Nowym Świętowie wyposażony w:

- zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią – 1 szt.

- huśtawka równoważna – 1 szt.

- bujak sprężynowy – 1 szt.

- ławka – 2 szt.

- regulamin – 1 szt.

- nawierzchnia bezpieczna – brak.

7) Plac zabaw w Burgrabicach wyposażony w:

- zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią – 1 szt.

- huśtawka podwójna – 1 szt.

- huśtawka równoważna – 1 szt.

- bujak sprężynowy – 1 szt.

- regulamin – 1 szt.

- nawierzchnia bezpieczna – brak.

8) Siłownia zewnętrzna w Pokrzywnej wyposażona w:

- rowerek – 1 szt.

- orbitrek – 2 szt.

- wioślarz – 1 szt.

- masażer – 1 szt.

- poręcze – 1 szt.

- jeździec – 1 szt.

- biegacz – 1 szt.

- twister – wahadło – 1 szt.

- twister – 1 szt.

- wyciąg dół – góra – 1 szt.

- jeździec – wyciskacz – 1 szt.

- ławka – 63 szt.

- kosz – 2 szt.

- stojak rowerowy – 1 szt.

- regulamin siłowni – 1 szt.

 

Uwagi:

Przy wykonywaniu czynności kontrolnych należy posługiwać normami z grupy PN-EN 1176, ustawą Prawo Budowlane
i wszystkimi innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

Czynności kontrolne należy udokumentować i wykonywać przez osobę posiadająca odpowiednie uprawnienia budowane.

 

Wykonawca usługi zobowiązany jest uwzględnić w kosztach między innymi:

1. Materiały niezbędne do realizacji zamówienia.

2. Koszty dojazdu.

2. Inne koszty, które pojawią się w trakcie realizacji zamówienia.

 

Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawcy o przedstawienie oferty cenowej na realizację w/w usługi.

 

Warunki postępowania:

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto - 100%

 2. Warunki gwarancji: 60 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego.

 3. Pożądany termin realizacji zamówienia: 29.11.2019 r.

 4. Istotne warunki umowy lub wzór umowy:

  1) wynagrodzenie ryczałtowe,

  2) płatność jednorazowa po wykonaniu przedmiotu zamówienia płatne do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

 5. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

1) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia,

2) posiada uprawnienia budowlane uprawniające do wykonywania kontroli okresowych 5 – letnich
(na podstawie Ustawy Prawo Budowlane art 62 ust. 4),

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4) zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Wykluczenie Oferenta będzie jednoznaczne z odrzuceniem złożonej przez niego oferty.

 

Ofertę Wykonawca może złożyć:

1) w formie pisemnej na adres: Gmina Głuchołazy, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy

lub

2) w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: inw@glucholazy.pl

 

Oferta musi być podpisana i złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny za realizację całości przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 31.10 2019 r.

 

Oferent musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku ze składaną ofertą j/w:

1) Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o sposobie przetwarzania danych przez Burmistrza Głuchołaz z siedzibą w Głuchołazach ul. Rynek nr 15.

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z zapytaniem ofertowym jw. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Głuchołaz z siedzibą 48-340 Głuchołazy, ul. Rynek nr 15.

 

Uwaga!

Niniejsze postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

 

 

 

Osoba do kontaktu: Agata Suchińska tel. 77 40 92 110

 

PDFZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.pdf
 

 

Wersja XML