Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony: „Budowa kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Biała Głuchołaska w Głuchołazach wraz z fragmentem ścieżki pieszo rowerowej przy Stadionie Miejskim w systemie zaprojektuj i wybuduj”


Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym


nr RPOP.03.01.01-16-0001/18-00

 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                                                                              ZP.271.1.28.2019.JSz    

 

 

 

Przetarg nieograniczony

 

 

dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych,

 Dz. U. z 2019 roku poz. 1843

 

na zadanie pn.:

 

Budowa kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Biała Głuchołaska w Głuchołazach wraz z fragmentem ścieżki pieszo rowerowej przy Stadionie Miejskim w systemie zaprojektuj i wybuduj

 

 

Projekt: „Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym” realizowany w ramach  Osi Priorytetowej: III Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie : 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych

 

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych:

DOCogłoszenie o zamówieniu w BZP.doc
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(w tym wzór Formularza oferty, wzory oświadczeń i dokumentów, wzór umowy):

DOCSIWZ kładka.doc
 

Dokumentacja techniczna:

Program Funkcjonalno-Użytkowy:

ZIPPROGRAM FUNKCJONALNO_UŻYTKOWY.zip
 

Program Funkcjonalno-Użytkowy - ZMIANA:

PDFMetryka.pdf
PDFPlan orientacyjny.pdf
PDFPlan sytuacyjny.pdf
PDFPrzekroje i widoki.pdf
PDFWstępne obliczenia statyczno wytrzymałościowe.pdf
PDFZMIANA DO PROGRAMU FUNKCJONALNO_UŻYTKOWEGO.pdf
 

ERRATA PFU:

ZIPERRATA.zip
 

Przedmiar:

PDFPrzedmiar robót.pdf
 

Umowy- ustanowienie użytkowania gruntów:

ZIPUMOWY_USTANOWIENIE UŻYTKOWANIA GRUNTÓW.zip
 

VIZ:

ZIPVIZ.zip
 

Zmiana treści SIWZ:

TIFzmiana SIWZ.tif
 

załącznik do zmiany treści SIWZ-wzór umowy:

DOCumowa kładka po zmianach.doc
 

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ:

PDFwyjaśnienie i zmiana SIWZ.pdf
 

załącznik nr 6 do SIWZ- wykaz osób-po zmianie:

DOCzałącznik nr 6 - wykaz osób.doc
 

Zmiana ogłoszenia w BZP:

DOCogłoszenie o zmianie w BZP.doc
 

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ:

PDFwyjasnienia i zmiana SIWZ II.pdf
 

Zmiana ogłoszenia w BZP:

DOCogłoszenie o zmianie w BZP II.doc
 

Zmiana treści SIWZ:

PDFzmiana SIWZ III.pdf
 

Zmiana ogłoszenia w BZP:

DOCogłoszenie o zmianie w BZP III.doc
 

Zmiana treści SIWZ:

PDFzmiana treści SIWZ z 25.11.pdf
 

Zmian ogłoszenia w BZP:

DOCogłoszenie o zmianie w BZP IV.doc
 

Wyjaśnienia i zmiana SIWZ z 28.11.2019r.:

PDFwyjaśnienia i zmiana SIWZ z 28.11..pdf
 

załącznik do zmiany SIWZ:

PDF20191127140648668.pdf
 

Informacja z otwarcia ofert:

PDFinformacja z otwarcia.pdf
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFwybór BIP.pdf
 

Wersja XML