Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na wolne stanowisko pracy - inspektora ds. inwestycji w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

BURMISTRZ  GŁUCHOŁAZ

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

- inspektora ds. inwestycji

w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury

Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

 

 1. Wymagania  niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym – specjalność: architektura lub budownictwo lub inne pokrewne związane z budownictwem,
 3. posiada co najmniej trzyletni staż pracy,
 4. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 5. biegła obsługa programów komputerowych, w tym pakiet Office (Word, Excel),
 6. prawo jazdy kat. B.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność czytania map sytuacyjno-wysokościowych i ewidencyjnych,
 2. ogólna znajomość zagadnień uregulowanych ustawami : prawo budowlane, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o gospodarce nieruchomościami, kodeks postępowania administracyjnego.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zakresu obowiązków inspektora ds. inwestycji w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury Urzędu Miejskiego w Głuchołazach należeć będzie w szczególności realizacja zadań z zakresu Wydziału określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, dostępnym do wglądu na stronie (https://bip-glucholazy.skycms.com.pl/).

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
 4. kwestionariusz osobowy,
 5. oświadczenie o niekaralności,
 6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Nabór na stanowisko inspektora ds. inwestycji w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury” w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Rynek 15 p. 11 (sekretariat) w terminie do dnia 11 grudnia 2017r. godz. 1400. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (https://bip-glucholazy.skycms.com.pl/) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, Rynek 15.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r., poz. 922 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r., poz. 902 z późniejszymi zmianami)”.

Burmistrz Głuchołaz

mgr Edward Szupryczyński

 

PDFWyniki naboru - inspektora ds. inwestycji w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury Urzędu Miejskiego w Głuchołazach.pdf

Wersja XML