Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na wolne stanowisko pracy - referenta w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska

BURMISTRZ  GŁUCHOŁAZ
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

- referenta w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

 

 

1. Wymagania  niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie wyższe z zakresu: ekonomii, administracji, zarządzania,

 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych i posiadanie pełni praw publicznych,

 4. dobra znajomość obsługi komputera, oprogramowania z pakietu MS Office.

 5. znajomość przepisów prawa związanego z problematyka na stanowisku pracy, tj.: ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Ordynacja podatkowa.
   

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość zasad funkcjonowania administracji samorządowej,

 2. umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,

 3. odpowiedzialność, rzetelność, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność.

 

3. Do zakresu obowiązków referenta należeć będzie:

 1. prowadzenie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Głuchołazy,

 2. dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,

 3. obsługa programu komputerowego obsługującego system odbioru odpadów komunalnych,

 4. stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi,

 5. współudział w opracowaniu projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

 6. współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

 7. przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań i informacji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi,

 8. kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Głuchołazy,

 9. współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,

 10. planowanie i inicjowanie działań służących ochronie środowiska w zakresie gospodarki odpadami,

 11. realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych przekroczył 6%.

 

4. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) , list motywacyjny i kwestionariusz osobowy,

 2. kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie,

 3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

 4. oświadczenie o niekaralności sądowej za przestępstwa popełnione umyślnie,

 5. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Nabór na stanowisko referenta w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Rynek 15 p. 11 (sekretariat) w terminie do dnia 23 marca 2018r. do godz. 12ºº Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.glucholazy.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, Rynek 15. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz.922 ) oraz ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. (Dz. U. 2017r. poz. 60)”.

PDFLista kandydatów spełniających wymagania formalne.pdf
PDFWyniki naboru.pdf
 

 

 

Burmistrz Głuchołaz

mgr Edward Szupryczyński

Wersja XML