Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na wolne stanowisko pracy - referent w Referacie ds. Księgowości Budżetowej

BURMISTRZ GŁUCHOŁAZ

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

- referent w Referacie ds. Księgowości Budżetowej

 Wydziału Finansowo - Budżetowego

   Urzędu Miejskiego w Głuchołazach.

 

1.   Wymagania niezbędne:

a)    obywatelstwo polskie,

b)    wykształcenie wyższe -  preferowane ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne,

c)    niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych i posiadanie pełni praw publicznych,

d)    biegła obsługa komputera, w tym pakiet Office.

 

2.   Wymagania dodatkowe:

a)    doświadczenie w pracy w księgowości budżetowej, w zakresie ewidencji środków trwałych i inwentaryzacji, w zakresie rozliczeń podatku VAT,  w zakresie podatków i opłat lokalnych,

b)   znajomość regulacji prawnych z zakresu: Ustawy o rachunkowości, Ustawy o samorządzie gminnym, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy  - Kodeks Postępowania Administracyjnego,  Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,  przepisów dotyczących księgowości budżetowej, Ustawy o podatku VAT,

c)   kreatywność, odpowiedzialność, systematyczność, rzetelność, zaangażowanie, komunikatywność, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność i odporność na stres.

 

3.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zakresu obowiązków referenta w Referacie ds. Księgowości Budżetowej Wydziału Finansowo - Budżetowego Urzędu Miejskiego w Głuchołazach należeć będą w szczególności: sprawy związane z szeroko pojętą księgowością budżetową gminy między innymi ewidencja księgowa dochodów i wydatków budżetowych, środków trwałych, inwentaryzacji, podatku VAT oraz możliwa okresowa praca jako kasjer (zastępstwo).

Szczegółowy zakres zadań został określony w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, dostępnym na stronie internetowej (www.bip.glucholazy.pl).

 

4.   Wymagane dokumenty:

a)   życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

b)   list motywacyjny,

c)   dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

d)   kwestionariusz osobowy,

e)   oświadczenie o niekaralności,  o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych  i posiadaniu pełni praw publicznych,

f)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

5.   Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych  przekroczył  6% .  

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Nabór na stanowisko referenta w Referacie ds. Księgowości Budżetowej Wydziału  Finansowo - Budżetowego Urzędu Miejskiego w Głuchołazach” w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Rynek 15 p. 11 (sekretariat) w terminie do dnia 20 kwietnia 2018r. godz. 1200 Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.glucholazy.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, Rynek 15.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm. ) oraz ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. (Dz. U. 2017r. poz. 60 z późn.  zm.)”.

PDFinformacja o złożonych aplikacjach.pdf
PDFInformacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy młodszego referenta w Referacie ds. Księgowości.pdf
 

 

  Burmistrz Głuchołaz

mgr Edward Szupryczyński

Wersja XML