Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony pod nazwą: Przebudowa budynku dworca PKP w Głuchołazach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w systemie zaprojektuj i wybuduj. Nr: ZP.271.1.14.2018

 

Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej

nr RPOP.10.02.00-16-0042/17-00

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                                                           ZP.271.1.14.2018.JSz    

 

 

 

Przetarg nieograniczony

dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych,

 Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zm.

 

na zadanie pn.:

 

Przebudowa budynku dworca PKP w Głuchołazach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego

w systemie zaprojektuj i wybuduj

 

Projekt „Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej” realizowany w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Pozostali wnioskodawcy za wyjątkiem: Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Kluczbork, Gminy Brzeg, Gminy Opole, Gminy Nysa) RPO WO 2014-2020.

 

Ogłoszenie w BZP z dnia 10.04.2018r.

DOCOgłoszenie BZP.doc

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w tym Formularz oferty, wzory oświadczeń, wzór umowy)

DOCSIWZ dworzec PKP.doc
 

Tabela wyceny (załącznik do Formularza oferty)

XLSPKP WYCENA 0.xls
 

Program Funkcjonalno-Użytkowy

ZIPPROGRAM FUNKCJONALNO _ UŻYTKOWY.zip

Zmiana treści SIWZ z dnia 20.04.2018r.

PDFzmiana treści SIWZ.pdf

Zmiana treści SIWZ z dnia 26.04.2018r.

PDFzmiana treści SIWZII.pdf
 

Informacja z otwarcia ofert z dn. 02.05.2018r.

PDFinfor. z otwarcia.pdf
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PDFwyb. BIP.pdf

 

Informacja o unieważnieniu postępowania:

PDFunieważnienie BIP.pdf
 


 

Wersja XML