Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na wolne stanowisko pracy - Aplikant w Straży Miejskiej Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

BURMISTRZ GŁUCHOŁAZ

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

- Aplikant

w Straży Miejskiej

Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

 

 

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. ukończone 21 lat,
 3. korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. wykształcenie średnie lub wyższe, 
 5. sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 7. uregulowany stosunek do służby wojskowej /w przypadku mężczyzn/,
 8. posiadanie podstawowej wiedzy dotyczącej przepisów z zakresu działania straży miejskich, prawa samorządowego, kodeksu wykroczeń oraz przepisów prawa o ruchu drogowym,
 9. posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami samochodowymi /minimum kategoria B/ oraz praktycznej umiejętność kierowania pojazdem,
 10. dyspozycyjność,
 11. obsługa komputera i urządzeń biurowych w stopniu podstawowym.

 

II. Wymagania dodatkowe:

1. wysoka kultura osobista,

2. nienaganna opinia, potwierdzona przez pracodawców z ostatnich 5 lat,

3. doświadczenie w pracy w służbach mundurowych /Policja, Wojsko, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, itp.

4. znajomość zagadnień wynikających z postępowania w sprawach o wykroczenia oraz doświadczenie w tym zakresie,

5. samodzielność jak również umiejętność pracy w zespole,

6. bardzo dobra znajomość topografii Gminy i miasta Głuchołazy,

7. kreatywność,

8. umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,

9. odpowiedzialność,

10. dokładność,

11. zaangażowanie,

12. odporność na stres,

13. dodatkowym atutem będzie znajomość języka obcego, ukończony kurs /np. walki wręcz, pierwszej pomocy przed medycznej, inne.

 

III. Zakres obowiązków:

Zakres obowiązków określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Strażach Gminnych (Dz.. z 2016 r. poz. 706 z późn.  zm.).

 

IV. Etapy naboru:

 

V. Informacja o warunkach zatrudnienia:

 1. praca na czas określony /zastępstwo/,
 2. miejsce pracy: siedziba Straży Miejskiej, Urząd Miejski w Głuchołazach, Rynek 15 oraz służba patrolowa na terenie gminy Głuchołazy,
 3. praca decyzyjna,
 4. praca zmianowa,
 5. praca w godzinach nocnych,
 6. praca w zmiennych warunkach atmosferycznych,
 7. praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej,
 8. praca zespołowa,
 9. bezpośredni kontakt z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi,
 10. korzystanie z pojazdów służbowych w ramach obowiązków służbowych w tym z samochodów uprzywilejowanych,
 11. praca przy monitorze ekranowym,
 12. możliwość uczestnictwa w szkoleniach,
 13. konieczność odbycia służby przygotowawczej zgodnie z art. 16 ust.2 i 3 oraz art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2017r. poz. 60),
 14. odbycie szkolenia podstawowego kończącego się egzaminem /art. 25 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. O Strażach Gminnych (Dz. U. z 2016r. poz. 706 z późn.  zm.) - jeżeli kandydat takiego nie posiada,
 15. pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony do 6 miesięcy.

 

VI. Wymagane dokumenty:

 1. odręcznie napisany życiorys,
 2. list motywacyjny,
 3. CV,
 4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane uprawnienia, odbyte szkolenia itp.,
 6. kopia świadectwa ukończenia szkolenia podstawowego dla Strażników Gminnych /Miejskich/ jeżeli takie zaświadczenie kandydat posiada,
 7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełnych praw publicznych i obywatelskich,
 8. oświadczenie o niekaralności,
 9. oświadczenie o posiadaniu nienagannej opinii,
 10. oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
 11. kopia aktualnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do pracy w charakterze Strażnika Gminnego (Miejskiego) - wydanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawie badań psychologicznych Strażników Gminnych (Miejskich) - (Dz. U. z 2010r. Nr150, poz 1012), wystawione przez uprawniony organ - jeżeli takie zaświadczenie kandydat posiada,  
 12. dowód osobisty, prawo jazdy do wglądu w dniu rozmowy kwalifikacyjnej,
 13. kopia książeczki wojskowej ze zdjęciem oraz stronami informującymi o uregulowanym stosunku do służby wojskowej,
 14. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 992 z późn.  zm.).

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77/ 409 21 06.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Nabór na stanowisko Aplikanta Straży Miejskiej w Głuchołazach” w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Rynek 15 p. 11 (sekretariat) lub przesłać pocztą na ww. adres w terminie do dnia 11 maja 2018r. do godz. 13:00 . Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.glucholazy.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: kwestionariusz osobowy, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922 z późn.  zm.) oraz ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. (Dz. U. z 2017r. poz. 60). 

 

  

                                                                                                     Burmistrz Głuchołaz

 

PDFZałącznik nr 1 - test sprawności fizycznej kandydatów do pracy w Straży Miejskiej w Głuchołazach.pdf
PDFLista kandydatów.pdf
PDFWyniki naboru.pdf

Wersja XML