Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na wolne stanowisko pracy - aplikant w Straży Miejskiej Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

                                                 

Głuchołazy, dnia 14 czerwca 2018r.

 

BURMISTRZ GŁUCHOŁAZ

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

- Aplikant

w Straży Miejskiej

Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

 

 

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. ukończone 21 lat,
 3. korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. wykształcenie średnie lub wyższe, 
 5. sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego
  i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 7. uregulowany stosunek do służby wojskowej /w przypadku mężczyzn/,
 8. posiadanie podstawowej wiedzy dotyczącej przepisów z zakresu działania straży miejskich, prawa samorządowego, kodeksu wykroczeń oraz przepisów prawa o ruchu drogowym,

9. posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami samochodowymi /minimum kategoria B/ oraz praktycznej umiejętność kierowania pojazdem,

10. dyspozycyjność,

11. umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.

 

II. Wymagania dodatkowe:

1. wysoka kultura osobista,

2. nienaganna opinia, potwierdzona przez pracodawców z ostatnich 5 lat,

3. doświadczenie w pracy w służbach mundurowych /Policja, Wojsko, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, itp./,

4. znajomość zagadnień wynikających z postępowania w sprawach o wykroczenia oraz doświadczenie w tym zakresie,

5. samodzielność jak również umiejętność pracy w zespole,

6. bardzo dobra znajomość topografii Gminy i miasta Głuchołazy,

7. kreatywność,

8. umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,

9. odpowiedzialność,

10. dokładność,

11. zaangażowanie,

12. odporność na stres,

13. dodatkowym atutem będzie znajomość języka obcego, ukończony kurs /np. walki wręcz, pierwszej pomocy medycznej/.

 

 

III. Zakres obowiązków:

Zakres obowiązków określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. O Strażach Gminnych (Dz. z 2018 r. poz. 928).

IV. Etapy naboru:

 • etap I – składanie dokumentów przez kandydatów na stanowisko pracy, analiza złożonych dokumentów,
 • etap II – test sprawności fizycznej wg załącznika nr 1,
 • etap III – rozmowa kwalifikacyjna z zakresu znajomości: przepisów prawa dotyczących  działania straży miejskich, ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu wykroczeń oraz przepisów prawa o ruchu drogowym, topografii gminy i miasta Głuchołazy.

V. Informacja o warunkach zatrudnienia:

1. praca na czas określony /zastępstwo/,

2. miejsce pracy:
siedziba Straży Miejskiej, Urząd Miejski w Głuchołazach, Rynek 15 oraz służba patrolowa na terenie gminy Głuchołazy,

3. praca decyzyjna,

4. praca zmianowa,

5. praca w godzinach nocnych,

6. praca w zmiennych warunkach atmosferycznych,

7. praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej,

8. praca zespołowa,

9. bezpośredni kontakt z klientami,

    10. korzystanie z pojazdów służbowych w ramach obowiązków służbowych w tym

          z samochodów uprzywilejowanych,

    11. praca przy monitorze ekranowym,

     12. możliwość uczestnictwa w szkoleniach,

    13. konieczność odbycia służby przygotowawczej zgodnie z art. 16 ust.2 i 3 oraz art. 19 ustawy

          z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm.),

    14. odbycie szkolenia podstawowego kończącego się egzaminem /art. 25 ust. 1-2 ustawy z dnia

          29 sierpnia 1997r. O Strażach Gminnych (Dz. U. z 2018r. poz. 928) – jeżeli kandydat takiego nie posiada,

    15. pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony do 6 miesięcy.

 

    VI.   Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

     W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia      osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych przekroczył 6%.

 

VII. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,

2. CV,

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane uprawnienia, odbyte szkolenia itp.,

5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełnych praw publicznych i obywatelskich,

6. oświadczenie o niekaralności,

7. oświadczenie o posiadaniu nienagannej opinii,

      8. oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej,

       9. dokument potwierdzający uregulowany stosunek do służby wojskowej, 

     10. dowód osobisty, prawo jazdy do wglądu w dniu rozmowy kwalifikacyjnej,

    11. klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dostępna na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głuchołazach lub w Biurze Kadr Urzędu Miejskiego w Głuchołazach II piętro p. 29.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77/ 409 21 06.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z napisem

„ Nabór na stanowisko Aplikanta Straży Miejskiej w Głuchołazach” w siedzibie Urzędu Miejskiego

w Głuchołazach, Rynek 15 p. 11 (sekretariat) lub przesłać pocztą na ww. adres w terminie do dnia 25 czerwca 2018r. do godz. 13:00 . Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.glucholazy.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach.

PDFInformacja o złożonych aplikacjach.pdf
PDFWyniki naboru.pdf
 

  

                                                                                                     Burmistrz Głuchołaz

                                                                                               mgr Edward Szupryczyński

Wersja XML