Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w wydziale Inwestycji i Eksploatacji Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w wydziale Inwestycji i Eksploatacji  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

 

1. Wymagania  niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym -  budownictwo , architektura , drogownictwo , administracja  
 3. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 4. biegła obsługa programów komputerowych, w tym pakiet Office (Word, Exel),
 5. prawo jazdy kat. B.
 6. doświadczenie zawodowe min.1 rok pracy w administracji publicznej (również praktyka i staż).

 

2. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność czytania map sytuacyjno-wysokościowych i ewidencyjnych,
 2. ogólna znajomość zagadnień uregulowanych ustawami : prawo budowlane, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o gospodarce nieruchomościami, drogi publiczne , kodeks postępowania administracyjnego  , Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie .
 3. umiejętność prawidłowego redagowania pism urzędowych
 4. umiejętności odnajdowania  informacji pomocniczych przy realizowaniu powierzonych  zadań,
 5. komunikatywność
 6. umiejętność przekazania informacji  w sposób jasny ,precyzyjny i zwięzły
 7. umiejętność planowania i organizacji  pracy
 8. postawa  etyczna – wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy oraz nie budzący podejrzeń o stronniczość , interesowność
 9. posiadanie cech osobowościowych ;rzetelność ,dokładność i odpowiedzialność ,

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zakresu obowiązków podinspektora ds. inwestycji w Wydziale  Inwestycji i Eksploatacji Urzędu Miejskiego w Głuchołazach należeć będzie w szczególności realizacja zadań z zakresu Wydziału określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, dostępnym do wglądu na stronie (http://bip.glucholazy.pl/35/67/regulamin-organizacyjny.html).

 

4. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
 4. kwestionariusz osobowy,
 5. oświadczenie o niekaralności,
 6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Nabór na stanowisko podinspektora ds. inwestycji w Wydziale  Inwestycji i Eksploatacji” w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Rynek 15 p. 11 (sekretariat) w terminie do dnia  3.09.2018r. godz. 14:00. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.glucholazy.pl/7/strona-glowna-bip.html) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, Rynek 15.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r., poz. 922 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r., poz. 902 z późniejszymi zmianami)”.

 

PDFLista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Inwestycji i Eksploatacji.pdf
PDFWyniki naboru.pdf
 

Wersja XML