Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IV Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Rewitalizacja parku przy ul. Skłodowskiej w systemie zaprojektuj i wybuduj


 

Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej

nr RPOP.10.02.00-16-0042/17-00

 

 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                                                                     ZP.271.1.38.2018.JSz    

 

 

 

IV Przetarg nieograniczony

 

 

dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych,

 Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zm.

 

na zadanie pn.:

 

Rewitalizacja parku przy ul. Skłodowskiej w systemie zaprojektuj i wybuduj

 

Projekt „Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej” realizowany w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Pozostali wnioskodawcy za wyjątkiem: Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Kluczbork, Gminy Brzeg, Gminy Opole, Gminy Nysa) RPO WO 2014-2020.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP:

DOCogłoszenie BZP.doc
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w tym: Formularz oferty, wzory oświadczeń i dokumentów, wzór umowy):

DOCSIWZ Park Skłodowskej IV.doc
 

Program Funkcjonalno -Użytkowy wraz z rysunkami:

ZIPPFU wraz z rysunkami.zip
 

Tabela wyceny:

PDFTabela wyceny.pdf
 

Zmiana treści SIWZ:

PDFzmiana SIWZ.pdf
 

Wzór umowy po zmianach:

PDFwzór umowy po zmianach.pdf
 

Wyjaśnienie treści SIWZ:

PDFwyjasnienie treści SIWZ.pdf
 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 26.10.2018r. godz. 10.00

PDFinformacja z otwarcia.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PDFWyb. BIP.pdf
 

 

Wersja XML