Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane na zadanie pod nazwą: Modernizacja targowiska miejskiego w Głuchołazach przy ul. Moniuszki w systemie zaprojektuj i wybuduj

nr RPOP.10.02.00-16-0042/17-00

 

 

 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                                                           ZP.271.1.4.2019.JSz    

 

Przetarg nieograniczony

dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych,

 Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 z późn. zm.

 

na zadanie pn.:

 

Modernizacja targowiska miejskiego w Głuchołazach przy ul. Moniuszki

w systemie zaprojektuj i wybuduj

 

Projekt „Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej” realizowany w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Pozostali wnioskodawcy za wyjątkiem: Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Kluczbork, Gminy Brzeg, Gminy Opole, Gminy Nysa) RPO WO 2014-2020.

 

Ogłoszenie w BZP:

DOCogłoszenie BZP.doc
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(w tym formularz oferty, wzory oświadczeń i wykazów i wzór umowy)

DOCSIWZ Targowisko.doc
 

Dokumentacja przetargowa:

ZIPDokumentacja przetargowa.zip
 

Informacja z otwarcia ofert:

PDFinformacja.pdf
 

Informacja o unieważnieniu postępowania:

PDFinformacja o unieważnieniu.pdf
 

Wersja XML