Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie Ofertowe - Klimatyzacja w Urzedzie Miejskim w Głuchołazach

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

 

Gmina Głuchołazy, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

 

I Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiot zamówienia:
  1.  dostawa i montaż klimatyzacji do pomieszczeń zgodnie  z opisem zawartym w Załączniku Nr 1, obejmujący:
   1. montaż klimatyzatorów,
   2. pomiary pomontażowe nowopowstałych obwodów i urządzeń,
   3. odtworzenie uszkodzonych elementów budynku,
   4. wykonanie wszystkich prac powyżej wskazanych oraz tych , które nie zostały wykazane, a są konieczne i niezbędne do prawidłowego funkcjonowania klimatyzacji,
   5. wykonanie dokumentacji zawierającej ekspertyzę techniczną uwzględniającą możliwość dodatkowego obciążenia dachu jednostkami zewnętrznymi,
   6. wszystkie urządzenia dostarczone przez Wykonawcę muszą spełniać minimalne wymagania na podstawie których dopuszcza się ich użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej.
 2. Montaż klimatyzatorów odbywać się będzie w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
 3. Wykonawca po  wykonaniu przedmiotu zamówienia  zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu zgodnie z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami: karty katalogowe, karty gwarancyjne, certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty.
 4. Przed złożeniem oferty należy:
  1. przeprowadzić wizję lokalną stanu istniejącego, w zakresie niezbędnym dla wykonania zamówienia oraz określenia zakresu prac i wyceny kosztów i robocizny.  W tym celu Zamawiający umożliwi Oferentom uczestnictwo w wizji lokalnej na obiekcie, którego dotyczy przedmiot zamówienia,
  2. uzgodnić pozostałe parametry montażu i dostarczanych materiałów oraz urządzeń, które nie zostały wykazane, a są konieczne i niezbędne do prawidłowego funkcjonowania klimatyzacji.
 5. Termin dostawy i montażu klimatyzacji nie może przekroczyć 31 dni od dnia podpisania umowy.

II   Warunki postępowania:

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena -  100%
 2. Warunki gwarancji: minimum 36 miesięcy
 3. Wzór umowy : w załączniku (Załącznik Nr 3). Wykonawca po dokonaniu wyboru jego oferty zobowiązany jest do zawarcia umowy według załącznika.
 4. Termin związania z ofertą: 30 dni od dnia złożenia oferty.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia w tym finansowe od Zamawiającego.
 7. Dodatkowe informacje można uzyskać u Sekretarza Miasta pod numerem tel. 77 409 21 00.

 

III Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2,
  w opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe – dostawa i montaż klimatyzacji w Urzędzie Miejski w Głuchołazach” do dnia 5 kwietnia 2019 roku do
  godz. 13.00.
 2. Oferta musi być złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
 3. Ofertę można złożyć:
 1. w formie elektronicznej na adres email: umig@glucholazy.pl . W przypadku  złożenia oferty za pomocą poczty elektronicznej należy przesłać skan oferty,
 2.  w sekretariacie  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach (I piętro, pokój nr 11),
 3. przesłać na adres: Urząd Miejski w Głuchołazach,  ul. Rynek 15, 48-340 . W przypadku wysłania oferty pocztą tradycyjną  liczy się data stempla pocztowego.
 1. Do oferty należy dołączyć kosztorys realizacji przedmiotu zamówienia.

 

IV Załączniki:

 1. Załącznik Nr 1 – opis pomieszczeń do montażu klimatyzacji
 2. Załącznik Nr 2 – formularz ofertowy
 3. Załącznik Nr 3 – wzór umowy
 4. Załącznik Nr 4 - klauzula informacyjna i zgody

 

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym.

Złożenie oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

DOCXWniosek.docx
DOCXZałącznik nr 1.docx
DOCXZałącznik nr 2.docx
DOCXZałącznik nr 3.docx
DOCXZałącznik nr 4.docx
PDFUzupełnienie.pdf


PDFOdpowiedź 04.04.2019.pdf
 

Wersja XML