Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podinspektora w Wydziale Inwestycji i Eksploatacji Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

BURMISTRZ  GŁUCHOŁAZ

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

- podinspektora

w Wydziale Inwestycji i Eksploatacji

Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

 1. Wymagania  niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym – budownictwo, architektura, drogownictwo, geodezja i kartografia, inżynieria środowiska, elektryczne,
 3. minimum 3 letni staż pracy,
 4. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 5. biegła obsługa programów komputerowych, w tym pakiet Office (Word, Exel),
 6. prawo jazdy kat. B.

       

        2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku pracy a w szczególności ustawy: prawo budowlane, drogi publiczne, o gospodarce nieruchomościami, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kodeks postępowania administracyjnego, Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
 2. umiejętność czytania map sytuacyjno - wysokościowych i ewidencyjnych.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zakresu obowiązków podinspektora w Wydziale Inwestycji i Eksploatacji Urzędu Miejskiego w Głuchołazach należeć będzie w szczególności realizacja zadań z zakresu Wydziału określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, dostępnym do wglądu na stronie (www.bip.glucholazy.pl).

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
 4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 5. oświadczenie o niekaralności,
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. Klauzula Zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (załącznik do pobrania na stronie www. bip.glucholazy.pl - Nabory i konkursy na wolne stanowiska).

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych przekroczył 6 %.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji i Eksploatacji ” w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Głuchołazach, Rynek 15 p. 11 (sekretariat) w terminie do dnia 23 kwietnia 2019 r. godz. 12:00. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.glucholazy.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, Rynek 15.

 

 

Z up.  Burmistrza Głuchołaz
mgr inż. Roman Sambor

Wersja XML