Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe -Witacze

Głuchołazy, dnia 25.04.2019 r.

IE.7011.49.2019.SA.1

                                         

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na:

Dostawę i montaż witaczy przy drogach dojazdowych do miasta Głuchołazy

 

Lokalizacja realizacji zadania:

Głuchołazy, drogi wjazdowe do miasta.

 

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest zapytanie ofertowe na realizację usługi polegającej na montażu czterech witaczy przy drogach dojazdowych do miasta w ramach zadania „Witacze miasta Orderu Uśmiechu”.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na montażu czterech witaczy z logiem „Orderu Uśmiechu” i herbem miasta Głuchołazy. Witacze mają być ustawione przy drogach wjazdowych do miasta. Lokalizacja wskazana zostanie przez zamawiającego.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1. Opracowanie projektu graficznego witacza.

2. Uzgodnienie i zatwierdzenie szaty graficznej witacza z Zamawiającym.

4. Opracowanie złączników (krótki opis i rysunek techniczny) do zgłoszenia organowi administracji architektoniczno – budowlanej.

3. Montaż witaczy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

4. Montaż witaczy na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. 

 

Uwagi:

1. Wysokość witaczy w przedziale od 3,5 m do 4,2 m.

2. Konstrukcja z profili stalowych

3. Poszycie z blachy powlekanej lub tworzywa stycznego, np. dibodn lub laminat poliestrowo – szklany lub kompozyt.

4. Łączenie elementów niewidoczne.

5. Elementy graficzne muszą zabezpieczone przed negatywy wpływem promieni słonecznych.

6. Posadowienie witacza pod powierzchnia gruntu.

7. Miasto Głuchołazy zostało uhonorowane tytułem "Miasto Orderu Uśmiechu" i wizerunek tego orderu ma pojawić się na witaczu.

8. Na witaczu umieścić należy herb Miasta Głuchołazy.

9. Ilość witaczy - sztuk 4.

 

Wykonawca usługi zobowiązany jest uwzględnić w kosztach między innymi:

1. Materiały niezbędne do realizacji zamówienia.

2. Inne koszty, które pojawią się w trakcie realizacji zamówienia.

 

Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawcy o przedstawienie oferty cenowej na realizację w/w usługi.

 

Warunki postępowania:

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto – 100%.
 2. Warunki gwarancji: 36 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego; na elementy wbudowane - zgodnie z gwarancją producenta.
 3. Pożądany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 18 październik 2019 r.
 4. Istotne warunki  umowy lub wzór umowy:

1) wynagrodzenie ryczałtowe,

2) płatność jednorazowa po wykonaniu przedmiotu zamówienia płatne do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

 1. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia,

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4) Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Wykluczenie Oferenta będzie jednoznaczne z odrzuceniem złożonej przez niego oferty.

 

Ofertę Wykonawca może złożyć:

1) w formie pisemnej na adres: Gmina Głuchołazy, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy

lub

2) w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: inw@glucholazy.pl

 

Oferta musi być podpisana i złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny za realizację całości przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 10 maja 2019 r. do godziny 14:00.

 

Oferent musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku ze składaną ofertą j/w:

1) Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o sposobie przetwarzania danych przez Burmistrza Głuchołaz z siedzibą w Głuchołazach ul. Rynek nr 15.

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z zapytaniem ofertowym jw. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Głuchołaz z siedzibą 48-340 Głuchołazy, ul. Rynek nr 15.

 

Uwaga!

Niniejsze postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                       

 

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

 

Osoba do kontaktu: Agata Suchińska  tel. 77 40 92 110

PDFFormularz ofertowy-zał. nr 1 .pdf
 

Wersja XML